Detektívne služby

A3P s.r.o. poskytuje detektívne služby na profesionálnej úrovni kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v celej šírke bezpečnostnej problematiky, podľa potrieb zákazníka:

hľadanie osoby,

hľadanie majetku,

monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,

zisťovanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,

získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby, alebo právnickej osoby, alebo o ich majetkových pomeroch,

získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,

získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Scroll to top